ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

 1. Každý hráč je povinný dodržiavať pokyny organizátora!
 2. Akcie sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
 3. Pri registrácii uvedie každý hráč dátum narodenia, ktorý bude skontrolovaný.
 4. Každý hráč pred vstupom na akciu svojím podpisom potvrdí, že úplne porozumel pravidlám.
 5. Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za zranenia, alebo škodu spôsobenú na majetku.
 6. Každý hráč bude dodržiavať zákony platné na území Slovenskej republiky.
 7. Je prísne zakázané požívať alkohol alebo iné omamné látky počas akcie.
 8. Pyrotechnika je ZAKÁZANÁ - povolené použitie výhradne len organizátorom.
 9. Je zakázané používať nástražné zariadenia, obsahujúce prvky ktoré môžu viesť k zraneniu osôb. ( natiahnuté silóny, vykop jám a pod.)
 10. Na akciu je zakázané nosiť iné zbrane ako airsoftové!
 11. Zasiahnutý hráč, ktorý je považovaný za mŕtveho ma prísne zakázané informovať svojich spoluhráčov o pozíciách nepriateľa akokoľvek inak s ním komunikovať.
 12. Každý hráč musí mať počas pohybu v hernej zóne ochranné okuliare!
 13. V prípade, že hráč poruší pravidlá alebo sa bude nešportovo správať, bude podľa závažnosti priestupku upozornený, alebo vyradený z hry bez nároku na vrátenie vstupného príspevku! Herná strana tohto hráča bude penalizovaná v koncovom vyhodnotení!!
 14. Každý hráč po zásahu je povinný vytiahnuť reflexnú vestu a viditeľne si ju na seba nasadiť! Počas nočnej hry navyše zdvihnúť nad hlavu červené svetlo.
 15. Zákaz zakladania ohňa mimo miest na to určených.
 16. Dôležité označenia :
 • - ZELENÁ reflexná vesta a ZELENÉ svetlo: organizátor, fotograf, kameraman,...
 • - ORANŽOVÁ reflexná vesta a ČERVENÉ svetlo : každý zasiahnutý hráč
 • - ČERVENO-BIELA a páska a MODRÉ svetlo : ukončenie hracej plochy, off zóna, označenie nebezpečných miest (šachy, tyče a pod.), cez tieto miesta je prísny zákaz prechádzania/vstupovania a vykonávať streľbu cez tieto miesta.
 • - ČIERNO-ŽLTÁ páska : vyznačuje dočasne nepriechodné miesto v rámci hry, zákaz prechádzať cez toto miesto ako hráč, mŕtvola alebo technikalom, streľba cez toto miesto je zakázaná.
     17. Skrytý rozhodca: pred začiatkom hry sa výberu na oboch herných stranách hráči ktorý dostanú kartičku od organizátora kde budú uvedené ich práva a povinnosti.
     18. Každý hráč pri registrácií dostane ID kartu ktorá obsahuje  prezývku hráča, názov tímu a hernú frakciu, ( môžeš si tam dať svoju foto v rozmere 3,5 x 4,5 cm - dokladová). Tuto kartu       musí mať hráč vždy pri sebe a na vyzvanie ju musí predložiť ( napr. na bráne, pri kontrole Military police, prechodom cez hranicu, pri vstupe do mesta. Ak hráč túto kartu stratí, môže ju protistrana využiť pre svoje účely.

ZBRANE, ZÁSOBNÍKY, GRANÁTY, NOČNÉ VIDENIA, TERMOVÍZIE, DRONY:

 1. V hre je povolene používať iba tlačné zásobníky (tlačáky)!
 2. Zbrane typu guľomet ( RPK, M60, MG36, M249) majú povolené aj točné zásobníky. Za guľomet sa nepovažujú zbrane AK47, MP5, M4... s bubnom!
 3. Granátomet je povolené používať, ale minimálna vzdialenosť pri streľbe je 10 metrov.
 4. Za ostreľovaciu pušku sa považuje zbraň, ktorú je potrebné po každom výstrele manuálne obtiahnuť. Za ostreľovaciu pušku sa nepovažujú zbrane typu M16 s optikou a pod. ale iba originál zbrane typu sniper (SVD Dragunov, L96, BAR/vsr 10,...).
 5. Za zbraň typu DMR sa považuje zbraň, ktorá má iba SEMI a SAFE mód, zbraň musí mať puškohľad (nie kolimátor), a dvojnožku. Zbraň typu DMR napr. M14, AS Val, FN SCAR H, SR25 a pod. Za zbraň typu DMR sa môže považovať aj AK alebo M4 avšak po potrebných úpravách (predĺžená hlaveň, dvojnožka, puškohľad, SEMI, SAFE Mód)
 6. Zbrane typu HPA - hráč ktorý používa HPA systém je povinný si doniesť svoju plombu na tento systém, následne bude skontrolovaný organizátorom a označený podľa príslušných Joule limitov.
 7. Zbrane používajúce systém GGB, CO2, HPA môžu používať maximálnu váhu BB-čiek 0,40g.
 8. Pri registrácii každý hráč uvedie maximálne dve primárne zbrane a jednu sekundárnu,  avšak počas hry môže mať pri sebe iba jednu primárnu a jednu sekundárnu zbraň, ktoré  musí mať premerané a označené podľa Joule limitov.
 9. Každý hráč je zodpovedný za svoju zbraň a za svoje ochranné prvky, v prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel ohrozenia zdravia iných hráčov bude hráč, ktorý porušil pravidla vykázaný z hry!
 10. V prípade zásahu do zbrane sa zbraň stáva nefunkčnou. Hráč môže pokračovať v boji, ale bez používania tejto zbrane. Zbraň sa stáva funkčnou po ukončení respawnu.
 11. Granáty GreenGas, CO2, mechanické sú povolené, tieto granáty majú rádius 6m od dopadu. V prípade akejkoľvek prekážky za ktorú sa hráč ukryje zásah neplatí avšak hráč musí byť ukrytý aspoň  30 sekúnd po výbuchu.
 12. Taginn granáty do granátometu sú povolené iba s farebnou prachovou náplňou na označovanie, možné použitie iba na vozidlo tzv. Technikal nie na V3S. Iné taginn granáty je zakázané používať.
 13. Granáty obsahujúce pyrotechnické súčasti sú zakázané!
 14. Nočne videnia a termovízie hráči môžu používať na vlastné riziko. Pri strate alebo poškodení organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 15. Drony a bezpilotné lietadla hráči môžu používať iba ak toto zariadenie pri registrácií uvedú v poznámke. Používanie je obmedzené a to iba po schválení organizátorom. Je prísne zakázané  na tieto zariadenia strieľať! Pri strate alebo poškodení organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

LIMITY ZBRANÍ:

 1. Každý hráč je povinný počas celej akcie dodržať stanovené limity. Preto dôsledne zvážte gramáž munície ktorú budete používať aby ste sa vošli do limitov aj počas hry!
 2. Limity sa merajú počas registrácie s muníciou 0,28g pre elektrické AEG/sekundár/guľomet a 0,36g pre zbrane typu GBBR, HPA, DMR, Sniper. V prípade nesplnenia limitov nebude hráč vpustený do hry.
 3. Povolený limit pre primárnu zbraň je do 2.1 Joulu.
 4. Povolený limit pre sekundárnu zbraň je do 1.6 Joulu.
 5. Povolený limit pre zbraň typu DMR je do 2.4 Joulu.
 6. Povolený limit pre zbraň typu guľomet je do 2.2 Joulu.
 7. Povolený limit pre zbraň typu ostreľovačka je do 3.2 Joulu.
 8. Každá zbraň bude po registračnom meraní a splnení limitov, bude riadne označená podľa príslušných limitov a následne zapísaná so zoznamu.
 9. Označenie limitu zbrane bude výhradne na lúčiku zbrane, iné miesto označenia je zakázané.
 10. Maximálna váha BB-čka pre zbrane používajúce systém HPA, GGB a CO2 je 0,40g počas trvania celej akcie.
 11. Pri vstupe na základňu je hráč povinný používať iba sekundárnu zbraň!
 12. Hráč môže strieľať len cez otvor väčší ako 20cm x 20cm (ako hlava hráča).
 13. Hráč môže strieľať iba v momente keď sa nachádza minimálne 5 metrov od svojho cieľa. Držte sa svojho zdravého rozumu aby nevznikali zbytočne zranenia a konflikty.
 14. V prípade, ak sa hráč nachádza pri nepriateľovi, ktorý o jeho pozícii nevie a je v rozumnej vzdialenosti tak stačí ústne povedať ("Máš",...) Každý hráč ktorý bude ústne označený, že bol zasiahnutý musí bezodkladne ísť na respawn alebo musí byť ošetrený podľa pravidiel o ošetrení.
 15. V prípade, že hráč bude hrať s neoznačenou zbraňou podľa Joule limitu bude rozhodcom vylúčený z hry a následne vykázaný z akcie organizátorom.
 16. V priebehu hry budú rozhodcovia priebežne kontrolovať Joule limity meraním. V prípade, že bude nezhodné označenie zbrane s prvotným meraním Joule limitu , bude hráč vykázaný z akcie organizátorom.

SKRYTÝ ROZHODCA:

 1. Pred začiatkom hry organizátor vyberie na oboch herných stranách hráčov, ktorý dostanú kartičku na preukázanie v prípade vzniknutého konfliktu, kde bude uvedené ich práva a povinnosti
 2. Každý hráč musí rešpektovať skrytého rozhodcu.
 3. Práva skrytého rozhodcu: Má právo odpísať si číslo na páske hráča. Má právo riešiť menšie konflikty.
 4. Povinnosti skrytého rozhodcu: každý vzniknutý konflikt riešiť nestranne, bezodkladne informovať organizátora o všetkých porušeniach pravidiel.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie hráča z hry ak sa zistí že úlohu skrytého rozhodcu zneužíva.

OŠETRENIE, ZAJATIE A RESPAWN:

 1. Zasiahnutý hráč, ktorý nebol ošetrený v časovom limite 10 minút sa presunie na respawn (bázu/predsunutú základňu/miestnu nemocnicu). Návrat z respawnu do hry bude určený organizátorom v priebehu akcie.
 2. Zasiahnutý hráč môže byť počas hry ošetrený akýmkoľvek živým MEDIKOM (v prípade ak sa chce nechať hráč zajať môže ho ošetriť aj nepriateľský medik, nezabudnite že hráč ktorý je ošetrený sa stáva živím). Hráč po zásahu ostane na pôvodnej pozícii a môže si pomocou vysielačky alebo svojimi výkrikmi privolať medika, ktorý ho môže ošetriť najneskôr do 10 minút od zásahu. Ošetrenie je možné iba s bielym obväzom ktorým sa obviaže zasiahnutá časť tela. Ošetrovanie trvá dobu obviazania obväzom. Medik môže použiť obväz aj  od zasiahnutého hráča, nesmie si však brať obväz od mŕtveho hráča. Po opätovnom zásahu sa musí hráč presunúť na Respawn (bázu/predsunutú základňu/miestnu nemocnicu).
 3. Každý hráč ktorý chce použiť obväz ho musí mať v lekárničke, obväz nemôže použiť pokiaľ nemá na výstroji lekárničku.
 4. Mŕtvy hráč: oznámi zásah výkrikom (hit, zásah, mám), vytiahne reflexnú vestu ORANŽOVEJ farby.
 5. Mŕtvy hráč ma zakázane prezrádzať pozície hráčov. Informovať spoluhráčov o ich pohybe. Každý mŕtvy hráč by mal dodržiavať to že je mŕtvy a ani po respawne by nemal rozširovať žiadne informácie z jeho „predchádzajúceho“ života. Skvalitnite si hru navzájom!
 6. Zasiahnutý hráč počas nočnej hry je povinný okrem ORANŽOVEJ reflexnej vesty sa aj viditeľne označiť svetlom ČERVENEJ farby.
 7. Zajatie a prehľadanie môže prebiehať larpovo alebo bez larpu je to na dohode hráčov, každé rozhodnutie musia obe strany rešpektovať.  BEZ LARPU- odovzdá všetky herné predmety na výzvu hráča, ten mu následne prevesí cez ruky reflexnú vestu. Takýto hráč je neškodný a riadi sa pokynom hráča.
 8. Zajatie/prehladanie hráča musí byť dobrovoľné, môže sa larpovať odpor avšak pri ktorom nevznikne žiadna ujma na zdravý hráča a jeho majetku.
 9. V prípade zajatia/prehľadania každý hráč môže zakričať KONČÍM STOP! V tomto momente sa LARP ukončuje a obaja hráči alebo skupina odchádza na svoj respawn.
 10. Zajatie a prehľadanie môže prebiehať larpovo alebo bez larpu je to na dohode hráčov, každé rozhodnutie musia obe strany rešpektovať.  BEZ LARPU- odovzdá všetky herné predmety na výzvu hráča, ten mu následne prevesí cez ruky reflexnú vestu. Takýto hráč je neškodný a riadi sa pokynom hráča.

PRAVIDLA PRE VYUŽITIE V3S A TECHNIKAL:

 1. Vozidlo V3S sa využíva na rozkaz - povolenie organizátorom.
 2. Každí hráč, ktorý využíva V3S je povinný dbať na bezpečnosť pri presune vozidlom (vyskakovať/naskakovať za jazdy,...).
 3. Streľba na a z V3S je prísne zakázaná.
 4. Na výsadok z V3S je možné spustiť paľbu až po vzdialení vozidla od miesta výsadku minimálne na 10 metrov.
 5. Je prísne zakázané využívať V3S ako barikádu pri bojoch.
 6. V3S a technikal nemôže prechádzať cez oblasť mínových polí, cestných zátarás pripadne zamorených oblastí, ktoré budú vyznačené organizátorom  - ČIERNO-ŽLTÁ páska.

 7. Organizátor nezodpovedá za poškodzovanie prírody, majetku a zranenia osôb spôsobene technikalom.
 8. Každé vozidlo, ktoré sa bude chcieť zúčastniť akcie, musí mať 100% technický stav!
 9. Každá osoba, využívajúca technikal je zodpovedná sama za seba. Jazda na nášľapoch je zakázaná.
 10. Technikal môže viest iba osoba s platným vodičským oprávnením.
 11. Vodič vozidla je povinný dodržiavať maximálnu rýchlosť 25km/h. V prípade porušenia môže byť vodič vylúčený z akcie
 12. Organizátor si vyhradzuje právo na používanie technikalov v hre a to tak že organizátor bude vpúšťať do hry technikali v rámci misii a počas trvania celej akcie. Technikal nesmie svojvoľne opustiť svoju základňu.
 13. Zničený technikal sa presúva na hlavnú bazu, tak že ma zapnuté výstražne svetla a na každej strane prevesenú oranžovú reflexnú vestu.viack informácií na www.akciahranica.skNákupný košík

Váš košík je prázdny.